Voorwaarden

Peacock Garden Supports

Winkelwagen

Items
0
Totaalbedrag
€ 0,00
Afrekenen

Winkel

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
 • “Bestelformulier”:  elektronisch document waarin een nadere specificatie van de het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee het Product wordt besteld of gereserveerd.
 • “Consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • “Hyperlink”: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
 • “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom en daarme aanverwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • “Klant”: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Peacock de Overeenkomst heeft gesloten of die de Peacock Webshop bezoekt.
 • “Peacock”: Peacock Garden Supports B.V. is een bedrijf gevestigd aan de Industrieweg 22, 5688 DP te Oirschot. KvK-nummer: 17072460. BTW-identificatienummer: NL806347077B01
 • “Peacock Webshop”: de digitale winkel waar Peacock haar Producten verkoopt.
 • “Overeenkomst”:  de Overeenkomst tussen Peacock en Klant tot levering van het  in de Peacock Webshop bestelde Product.
 • “Partijen”: iedere partij bij de Overeenkomst.
 • “Product(en)”: ieder op grond van de Overeenkomst door Peacock ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de Peacock Webshop en op elke daaruit voortvloeiende Overeenkomst tussen Peacock en Klant.

2.2. Indien een of meerdere bepalingen nietig zouden worden verklaard of zouden worden vernietigd door een daartoe bevoegde autoriteit, blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden of de tussen de Partijen gesloten Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Uitingen van Peacock op de Peacock Webshop met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Peacock van de bestelling van Klant. Bevestiging vindt plaats door het verzenden van een e-mail naar Klant. Zolang de ontvangst van aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de Overeenkomst ontbinden.

3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het betreffende Product voorradig is. Wanneer een Product niet op voorraad is, heeft Peacock het recht om hetzij de Overeenkomst te ontbinden, hetzij de Klant aan te bieden om in plaats van het bestelde Product een soortgelijk Product aan Klant te leveren.

3.3. Peacock draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst via een Hyperlink in de Peacock Webshop aan Klant ter hand worden gesteld. Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe in de Peacock Webshop beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

3.4. Onverminderd eventueel voor Peacock bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Peacock niet verplicht om een gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Klant toegankelijk te houden, dit is de verantwoordelijkheid van de Klant.

3.5. De Overeenkomst kan vanuit andere landen dan Nederland worden afgesloten, maar levering kan slechts in Nederland geschieden. De Overeenkomst wordt uitsluitend in de Nederlandse taal opgesteld.

 

4. Communicatie

4.1. Iedere communicatie tussen Peacock en Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

4.2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

5. Herroeping

5.1. Bij de aankoop van Producten heeft de Klant, indien hij een Consument is, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) werkdagen.

5.2. De in artikel 5.1 genoemde termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens Klant. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.3. Tijdens de in artikel 5.1 genoemde termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.

5.4. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het Product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en onbeschadigd aan Peacock retourneren, conform de door Peacock verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij het retourneren van Producten zal de Klant zoveel mogelijk gebruik maken van de originele verpakking.

5.5. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Peacock dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

6. Prijs en betaling

6.1. Klant betaalt voor de in de Peacock Webshop bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de Peacock Webshop vermelde wijze.

6.2. Prijzen zijn gebaseerd op levering aan de Klant in een Peacock filiaal en zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De in de Peacock Webshop en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

6.3. De prijs die is vermeld in het Bestelformulier is bindend. Indien de in het Bestelformulier vermelde prijs hoger is dan de elders in de Peacock Webshop op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Klant het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

 

7. Levering

7.1. Levering vindt plaats op de in de Peacock Webshop vermelde wijze en uiterlijk binnen 7 werkdagen.

7.2. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Peacock heeft het recht om in gedeelten te leveren. De kosten van eventuele naleveringen zijn voor rekening van Peacock.

 

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Producten die Peacock in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt aan Klant blijven berusten bij Peacock of bij een derde van wie Peacock het recht heeft verkregen deze Producten aan Klant ter beschikking te stellen.

 

9. Garantie en klachten

9.1. Peacock staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Peacock er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2. Normale slijtage leidt niet tot aanspraak onder enige garantie, net zo min als normale veroudering. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan geen beroep op garantie worden gedaan.

9.3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Peacock, nadat een Consument de gebreken heeft geconstateerd.

9.4. Bij Peacock ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Klant binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

10. Privacy

10.1. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Peacock (welke hier [Hyperlink] (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

10.2. Klant is ervan op de hoogte dat Peacock de persoonsgegevens van Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over Klants activiteiten in de Peacock Webshop, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Peacock Webshop wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar Klant vandaan komt en de Producten die Klant heeft besteld. Peacock slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Klant.

10.3. Klant mag de gegevens die Peacock over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Klant heeft het recht Peacock te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Klant te verwijderen of af te schermen. Peacock zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Peacock en het privacybelang van Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Klant van Producten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

 

11. Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

 

12. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Klant, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

12.2. Peacock mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

12.3. Peacock mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Klant zijnde een Consument redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

12.4. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Peacock wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Peacock het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.5. Geschillen tussen Klant en Peacock over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst zullen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan bevoegde rechterbank te ’s-Hertogenbosch.